Duurzaam loopbaanbeleid

Zowel het stijgende jobhoppen, de langere arbeidsplicht en de zoektocht naar balans werk en gezin ... dragen bij aan de nood van inzet op werkbaar werk.

I-Diverso werkte een werkbaarheidsanalyse uit om werkgevers een beeld te geven van de werkbaarheid binnen hun organisatie. Met behulp van de analyse bevraagt de coach 5 thema's aan werkgever en werknemers. De bevindingen worden besproken in workshops om zich, waar nodig, te vertalen in concrete verbetervoorstellen voor werknemers.

 

De meerwaarde van een kwaliteitsanalyse van de arbeid

Door de verhoging van de pensioenleeftijd zullen we allemaal langer moeten werken. Onderzoek toont aan dat de meeste mensen hier niet voor staan te springen. Om werknemers zo lang mogelijk aan boord te kunnen houden, zullen werkgevers stappen moeten zetten om de werkomgeving en jobinhoud voldoende uitdagend, betekenisvol en ergonomisch verantwoord te maken, met aandacht voor een balans tussen werk en privéleven en met genoeg kansen om te werken aan persoonlijke ontwikkeling (‘werkbaar werk’).

Of een job al dan niet werkbaar is, heeft te maken met de kwaliteit van de arbeid. Via onze werkbaarheidsanalyse brengen we die kwaliteit in kaart. Samen met de coach van I-Diverso doorloop je tijdens de analyse een proces van verschillende stappen, met als eindresultaat verbetervoorstellen die door de werknemers gedragen zijn.

Naast het feit dat we langer zullen moeten werken, zijn er nog tal van andere redenen waarom je als werkgever het thema ‘kwaliteit van de arbeid’ hoog op de agenda zou moeten plaatsen:

  • een hoog ziekteverzuim bij (bepaalde groepen van) werknemers;
  • geen goede werksfeer in het bedrijf of de afdeling;
  • veel arbeidsongevallen of bijna ongevallen;
  • een te hoge werkdruk.

Wat bedoelen we met de kwaliteit van de arbeid?

Kwaliteit van de arbeid verwijst naar een aantal kenmerken van de arbeidssituatie, die kunnen worden opgedeeld in vier dimensies (5 A’s): arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en arbeidsorganisatie.

Arbeidsinhoud verwijst naar de aard en het niveau van het werk en de wijze waarop taken moeten worden uitgevoerd. Arbeidsinhoud heeft onder andere te maken met de mate van autonomie, opleidingskansen, kwalificatievereisten, etc.

Arbeidsomstandigheden verwijzen naar de fysieke omstandigheden waarin gewerkt wordt. Ze kunnen werknemers lichamelijk en/of geestelijk belasten. Arbeidsomstandigheden hebben onder andere betrekking op veiligheid, lawaai, verlichting, aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, etc.

Arbeidsverhoudingen verwijzen naar de manier waarop werkgevers en werknemers, zowel op de werkvloer als buiten het bedrijf, met elkaar omgaan. Het gaat ook om de manier waarop de onderlinge samenwerking georganiseerd is en de manier waarop conflicten worden opgelost.

Arbeidsvoorwaarden verwijzen naar bepaalde afspraken tussen werkgever en werknemer. Het kan gaan om loonafspraken, toeslagen en premies, pensioen- en spaarregelingen, vakantietoeslagen, werktijdregelingen, de duur van het arbeidscontract, mogelijkheden voor kinderopvang, opleidings- en carrièremogelijkheden, etc. De arbeidsvoorwaarden kunnen motiverend werken voor werknemers.

Arbeidsorganisatie  omvat alles rond het beleid van de organisatie.  
Hoe is het gesteld met de  ‘schakels van inclusief’ ondernemen op de werkvloer.  

Vanzelfsprekend zijn de 5 A’s onderling met elkaar verbonden. Wil je als werkgever de kwaliteit van de arbeid verbeteren, dan zal je inspanningen moeten leveren op de verschillende domeinen.

 

Hoe verloopt het analyseproces?

De werkbaarheidsanalyse van I-Diverso is een proces waarbij je verschillende stappen doorloopt:

Stap 1: vragenlijst over kwaliteit van de arbeid

Werknemers krijgen een (digitale) vragenlijst die ze anoniem moeten invullen. De bevraging verloopt in drie fasen:

  1. organiseren van de bevraging;
  2. uitvoeren van de bevraging;
  3. verwerken van de antwoorden.

Stap 2: checklist

Terwijl de vragenlijst de opinie van de werknemers in kaart brengt, moet de checklist worden ingevuld door een deskundige in het bedrijf (bv.HR-manager, diensthoofd, preventieadviseur,  …). Aan de hand van een checklist kan men de knelpunten die door middel van de vragenlijst zijn achterhaald, verder afbakenen.

Stap 3: workshops

Tijdens de workshops worden de resultaten van de vragenlijsten en de checklists besproken met de werknemers. Het doel is om de problemen te definiëren en na te denken over mogelijke oplossingen. In het ganse proces is deze stap de belangrijkste.

Stap 4: opmaak rapport

De resultaten, probleemstellingen en mogelijke oplossingen worden in een rapport gegoten en toegelicht aan het management.